Ми вас вітаємо!

Звіт про роботу школи у 2019-2020 навчальному році

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Уманська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської області знаходиться за адресою 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Інтернаціональна, 77, тел. 3-98-49.

Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого 08.06.2017 року. Заклад діє як загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%: працювало 48 педагогічних працівників та 16 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

У школі працювали вчителі з категорією:

спеціаліст – 3

молодший спеціаліст – 1

спеціаліст ІІ категорії –7

спеціаліст І категорії –8

спеціаліст вищої категорії – 28

педагогічне звання «Старший учитель» – 13

педагогічне звання «Учитель-методист» – 6

«Відмінник освіти України» – 3

У 2019/2020 навчальному році школа мала 3 ступені:

школа І ступеня – 10 класів, у яких навчалося 254 учні;

школа ІІ ступеня – 10 класів — 244 учні;

школа ІІІ ступеня – 2 класи — 66 учнів.

Таким чином, у 23 класах школи навчаються 564 учнів, середня наповнюваність класів становить 25,6 ос/клас.

У школі створено 4 інклюзивні класи, в яких навчалося 7 дітей з особливими освітніми потребами. 12 учнів навчались за індивідуальною формою, з них: педагогічний патронаж –  2 учні, екстернат – 10 учнів. За рішенням педагогічної ради учениця 3-Б класу була переведена з екстернатної на денну форму навчання.

Характеристика контингенту  учнів:

- діти-інваліди -10;

- діти з неповних сімей –64;

- діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 13;

- діти з багатодітних сімей – 39;

- діти-напівсироти –10;

- діти,батьки якихпостраждали або є учасниками АТО – 20;

- діти, які тимчасово переміщені із зони АТО – 5;

- діти, які перебувають на внутрішкільному обліку - 0;

- діти, схильні до правопорушень – 6;

- діти, які скоїли злочин - 0.

У 2019/2020навчальному році вся школапрацювала у режимі однієї зміни, початок занять о 08.30, закінчення 7 уроку – о 15.05.Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була:

 • в перших класах – 35 хвилин,
 • в 2 - 4 класах – 40 хвилин,
 • в 5 - 11 класах – 45 хвилин,

Перерви - тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування  впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин.

На базі школи функціонувало 13 оплачуваних гуртків.До роботи в гуртках було залучено 237 дитини, що складає 42 % від загальної кількості учнів школи. Позашкільною гуртковою роботою охоплено 115 учнів (23% від загальної кількості).

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

 • бібліотека;
 • дві спортивні зали;
 • їдальня(налічує 60 місць);
 • майстерня обробки волокнистих матеріалів (частково обладнана інвентарем).

У навчальному закладі обладнано два комп’ютерні класи. Перший –  із загальною кількістю 11 комп’ютерів. Його конфігурація – 10 + 1 (десять комп’ютерів для учнів та один для вчителя). Другий – із загальною кількістю 6 комп’ютерів.

Комп’ютерами (ноутбуками), які використовуються у навчально-виховному процесі, забезпечені бібліотека, методичний кабінет, кабінет психологічної служби та навчальні кабінети: географічний, англійський І та англійський ІІ, біологічний, фізичний, зарубіжної літератури, український І та український ІІ, математичний І, ІІ та всі 10 класних кімнат початкової школи. Всього в школі на кінець навчального року налічується 44 комп’ютери (3 не функціонують). Всі робочі комп’ютери підключені до мережі Інтернет. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої лікарні діти проходять медичне обстеження.

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗА МИНУЛИЙ РІК.

Стратегічні завдання школи були спрямовані на:

 • забезпечення безперебійного навчально-виховного процесу  в школі та охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням, у тому числі і дітей з особливими освітніми потребами;
 • створення позитивних психолого-педагогічних умов для розвитку творчої особистості учителя та учня у навчально-виховному процесі школи;
 • використання інноваційних технологій для покращення навчально-виховного процесу в урочний та позаурочний час.

Завдання і проблеми, над якими працював педагогічний колектив:

 • створення для дітей, у тому числі і для дітей з особливими освітніми потребами,  рівних можливостей для здобуття повної загальної середньої освіти;
 • організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання;
 • впровадження в навчально-виховний процес науково-педагогічного проекту «Інтелект України»;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, ефективна реалізація завдань НУШ.
 • забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових Типових навчальних планів та програм загальноосвітніх навчальних закладів у школі ІІ ступеня;
 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації роботи факультативів, гуртків, предметів за вибором, індивідуальних та групових занять;
 • здійснення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів школи, науково-методичного супроводу олімпіад, конкурсів;
 • залучення всіх педагогів школи до участі в роботі міських методичних об’єднань, творчих груп, до проведення методичних тижнів, декад;
 • професійне вдосконалення вчителів через систему атестації, курсову перепідготовку, долучення до творчих педагогічних конкурсів;
 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації;
 • сприяння поширенню педагогічного досвіду вчителів у фахових виданнях, на освітніх порталах;
 • продовження роботи над підвищенням рейтингових показників школи, формування позитивного іміджу з утвердженням пріоритетів невпинного розвитку й оновлення;
 • подальше вдосконалення системи підготовки випускників до виконання тестових завдань під час проведення кампанії ЗНО-2020;
 • забезпечення функціональної загальноосвітньої підготовки, яка необхідна для продовження навчання у вищих навчальних закладах;
 • продовження роботи над підвищенням ефективності психологічного супроводу школярів під час навчально-виховного процесу (вивчення питань адаптації першокласників, п’ятикласників до навчання);
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи;

Отже, педагогічний колектив впроваджував особистісно зорієнтовані, інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання. Продовження роботи над проблемою «Створення комфортних емоційно-психологічних умов для формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої діяльності», дало можливість більш поглиблено працювати над гармонійним розвитком творчої особистості, учнівського самоврядування, проводити профорієнтаційну та індивідуальну роботу з учнями за інтересами, продовжувати роботу з обдарованими дітьми. У школі створено умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал. Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, спрямовані на оволодіння школярами основними ключовими компетентностями. 

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Детальний аналіз роботи школи за 2019-2020 навчальний рік за посиланням /img/uploads/files/Аналіз роботи школи.docx