Ми вас вітаємо!

Декада педагогічної майстерності

Відповідно до плану методичної роботи школи на 2018/2019 навчальний рік та з метою підвищення рівня професійної майстерності, упровадження та поширення в практичну діяльність передового педагогічного досвіду, максимальне розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, використовуючи методи компетентнісного підходу до організації навчально- виховного процесу з 01.10 - 12.10.2018 року в школі було проведено методичну декаду педагогічного досвіду, яка передбачала проведення відкритих уроків, тематичних заходів учителями, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання «старший учитель», «учитель-методист». У декаді взяли участь  14   педпрацівників закладу, що складає 50 % від загальної кількості (28) вчителів вищої кваліфікаційної категорії. Вчителі проілюстрували вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовувати нестандартні форми і методи організації навчально-виховного процесу, володіння технологіями творчої педагогічної діяльності, використання технічних засобів навчання. Слід відзначити активне взаємовідвідування проведених заходів.

 На високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки:

 • українська мова, 10 клас. Тема уроку «Усний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі «Зрадо, як тебе зрозуміти». Підготовка до письмового контрольного твору». Вчитель Зерник Л.В. спонукає до творчості, самостійності, висловлювання власних думок таким чином, щоб учні були активними співтворцями уроку, забезпечує оптимальні умови для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних особливостей.
 • фізика, 11-А клас. Тема уроку «Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника. Розв’язування задач». Вчитель Орлик О.І. формує вміння встановлювати зв’язки між фізичними знаннями та реальними життєвими ситуаціями, переконує у важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач, виховує культуру поведінки, мови, свідому дисципліну,  почуття краси через естетику креслень та малюнків, сумлінне ставлення до виконання завдань, використовує наочність, актуальність повідомлень.

 • математика, 5-А клас. Тема уроку «Розв’язування задач за допомогою рівнянь». Вчитель Побережна Т.Г. вдало прогнозує навчальну діяльність учнів на кінцевий результат, добирає такі форми роботи, які сприяють вихованню алгоритмічної культури учнів та вміння розв’язувати нестандартні задачі за допомогою рівнянь.
 • математика, 4-А клас. Тема уроку «Трицифрові числа. Множення і ділення на 10 і 100». Вчитель Прищепа Н.В. формує науковий світогляд учнів, переконуючи, що математика – це особливий метод світопізнання, пояснює зв’язок математики з дійсністю, розвиває математичні уміння усної та письмової лічби, фінансову грамотність. Урок вразив динамічним проведенням, великим обсягом знань без переобтяжень.
 • інтегрований урок із зарубіжної літератури та психології, 11-А клас. Вчитель Хливнюк В.М., практичний психолог Мухарська О.О. Тема уроку «Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури». Учитель зацікавив учнів художнім твором як явищем мистецтва слова та специфічним інструментом пізнання світу і себе в цьому світі, здійснюючи міжпредметні зв’язки, реалізуючи принцип доступності, вдало допомогла учням зрозуміти зміст та ідейно-художні особливості складного твору. Психолог професійно пояснив психологічні аспекти вчинків героїв твору. Учні зробили повноцінний аналіз та власні інтерпретації складових щастя.

 • біологія, 11-А клас. Вчитель Небикова Т.А. Тема уроку «Роль генотипу середовища у формуванні фенотипу». Урок вирізнявся глибокою мотиваційною основою з використанням сучасних інноваційних технологій та ТЗН, методів, що спрямовані на реалізацію принципів активності навчання, формування в учнів навичок самостійного здобуття знань, умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, агропромисловий комплекс, біотехнології, фармакологія).
 • природознавство, 3-А клас. Тема уроку «Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності» Вчитель Нагорна О.С. викликає пізнавальний інтерес учнів шляхом добору інтерактивних вправ, завдань, пошуку відповідей на проблемні запитання, застосовуючи спостереження, дослідження, моделювання, експеримент як основні методи пізнання природи.

 

 • українська мова, 7-А клас. Тема уроку «Способи дієслів». Вчитель Приходько З.Д. здійснює вивчення теми у процесі вмілого поєднання завдань і вправ, що сприяють збагаченню мовлення учнів лексичними, фразеологічними та іншими виражальними засобами мови.
 • математика, 6-Б клас. Тема уроку «Взаємно обернені дроби». Вчитель Збарживецька Н.М. створює умови для забезпечення самореалізації кожної дитини та самоствердження в колективі учня, який навчається за інклюзивною формою. Формує в учнів загальнонавчальні уміння, чіткість та точність думки, критичне мислення, виховує такі людські якості як наполегливість, сила волі, здатність до подолання труднощів.

 • природознавство, 5-А клас. Тема уроку «Звукові та світлові явища». Вчитель Манько О.М. формує в учнів уявлення про різноманітні явища природи за допомогою добору проблемних питань, різнопланової наочності (плакати, слайди презентації, фотографії, рисунки, камертон), розвиває вміння зіставляти та робити логічні висновки.
 • історія України, 7-Б клас. Тема уроку «Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого». Вчитель Пелагіна Н.П. приділяє велику увагу повторенню матеріалу, сприяє формуванню вмінь аналізувати, висловлювати власні судження, робити висновки. Працює з учнями на засадах гуманізму, демократизму з утвердженням педагогіки особистості, проводить паралелі між минулим і сьогоденням, виховує повагу до історії своєї держави

 • навчаємося разом, 3-А клас. Тема уроку «Формула успішної роботи на уроці. Робота над науковим текстом «Водорості та мохи»». Вчитель Ніколіч І.М. розвиває пам’ять учнів за спеціальними методиками НПП «Інтелект України», навчає працювати з інформацією, розвиває творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працює над розв’язанням складних завдань, зберігаючи оптимальний баланс психофізичного стану дітей, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого –  втоми, втрати цікавості. Протягом уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовуючи елементи, що сприяють релаксації.

Змістовними, багатими на педагогічні знахідки були позакласні тематичні заходи проведені вчителями-предметникам Нікіфоровою Н.С. (музично-літературна композиція «Спочатку було слово…» за твором Лесі Українки «Лісова пісня», 11-Б клас), Яременко Л.В. (мовно-літературна вікторина для учнів 9-х класів) в рамках проведення тижня української мови та літератури.

Практичний психолог Мухарська О.О. та соціальний педагог Кучеренко І.А. провели відкриту виховну годину для учнів 8-Б класу «Толерантність – основа взаємодії».

Отже, відкритий урок, захід фокусують основні ідеї індивіду­альної педагогічної технології кожного вчителя. Під час підготовки учителі аналізують завдання конкретної теми та проводять ревізію своїх уявлень про особисту місію, персональний сенс своєї діяльності, а потім утримують їх у свідомості як критерій правильності своїх дій. Вчителі  ставляться відповідально, творчо до організації навчання зі  свого предмету, здійснюють пошук нових ідей, прийомів для розвитку в учнів інтересу до навчання та вважають доцільним подальше проведення тижнів, місячників, декад педагогічної майстерності та інших методичних заходів, які спонукають до творчого діалогу, натхненної праці.