Ми вас вітаємо!

Методична робота

     Методична робота в Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської області здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти» та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством, а також відповідно до структури, циклограми та завдань, визначених у плані роботи відділу освіти Уманської міської ради, наказу по школі «Про організацію методичної роботи» з метою зростання педагогічної майстерності колективу загалом і кожного педагога зокрема.

    Найважливіші принципи, на основі яких здійснювалася науково-методична робота в школі, – системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей закладу, диференційований підхід до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями в умовах сьогодення.

     Методичним завданням науково-методичної роботи школи став розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах, що мало на меті пошук шляхів активізації творчих здібностей учителя та учня на засадах особистісно орієнтованого та компетентісного підходів. Сьогодні особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетенції вчителів, оскільки сучасний учитель поряд із навчанням і вихованням учнів виконує культурологічну, соціально-психологічну, розвивальну, дослідницьку, проективну функції, створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток дітей. Його фахова досконалість вимагає все вищого рівня компетентності, який міг би забезпечити ефективність і результативність педагогічних дій. Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Створення комфортних емоційно-психологічних умов для формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої діяльності».  Робота над проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

     Методична діяльність здійснюється за основними організаційними формами:

 • індивідуальною (самоосвіта вчителів, участь у виставці педтехнологій, друк у фахових виданнях, атестація тощо);
 • груповою (шкільні методичні об’єднання, творча група, школа молодого вчителя)
 • колективною (засідання педагогічної ради, інструктивно-методичні наради, семінари, круглі столи, предметні тижні, методичний тиждень, декада педагогічної творчості  тощо).

     У 2019/2020 навчальному році організація методичної роботи спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи факультативів, гуртків.
 2.  Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу якісного функціонування інклюзивного навчання та педагогічного патронажу
 3.  Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.
 4. Активізацію роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів.
 5. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації наставництва, професійної адаптації молодого учителя, шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, проведення методичних тижнів.
 6. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.
 7. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.
 8. Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
 9. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.
 10. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.
 11. Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів.
 12. Забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи.
 13. Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.
 14. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи.
 15. Забезпечення успішної реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
 16. Забезпечення виконання вимог нового Державного стандарту початкової освіти в умовах Нової української школи.

Нова українська школа (НУШ)

     Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. 

     НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. 

   Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу – учителів, учнів, адміністрацій та батьків – наріжний камінь, який допоможе досягти всіх інших результатів. Адже тільки так можливо втілити головну мету: змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.

      І врешті – зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною.

Інтелект України

     Інтелект — один з найдорожчих ресурсів. В Україні також розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. 2006-го року команда провідних науковців Харкова запропонувала до впровадження концепцію виховання й навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, яка розроблена на основі  передових, найбільш ефективних методик.

       Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів реалізує НПП «Інтелект України» з 2017 року.

   В школі за проектом  працює 3 класи (90учнів). 2-А клас (вчитель Долобан О.О.), 3-А клас (вчитель Однороженко І.В.), 4-А клас (вчитель Ніколіч І.І.)

      У лютому розпочнуться підготовчі заняття з майбутніми першокласниками, які у вересні 2020 року розпочнуть навчання у класі за проектом.

     Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

    Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише  зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.

   До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач.

    Науково-педагогічний проект “Інтелект України” реалізується на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. Проект забезпечено навчально-методичним комплексом (підручники – зошити з друкованою основою – наочні посібники), комп’ютерною підтримкою (аудіо-, відеозаписами).  Учні початкових класів, які працюють за проектом, мають високий рівень мотивації до навчання, вміють працювати з інформацією,з першого класу вчаться працювати з тестами, що є підготовкою до ЗНО.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення Року математичної освіти

в Уманській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9

Уманської міської ради Черкаської області 

у 2020/2021 навчальному році

з/п

Найменування заходу

Відповідальні

Термін виконання

1.

Участь у проведення «круглого столу» для вчителів математики «Про особливості проведення ЗНО з математики у 2021 році».

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

вчителі математики

жовтень 2020

 

2.

Створення каталогу освітніх ресурсів з вивчення математики у закладах загальної середньої освіти.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

Овчарук О.М., керівник ШМО вчителів математики

до 30.11.2020

3.

Участь у проведенні для учителів математики семінарів з питань впровадження в освітній процес сучасних методик та технологій викладання математики.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

вчителі математики

грудень 2020,

квітень 2021

4.

Проведення математичних квестів, майстер-класів, семінарів, тренінгів для вчителів математики та батьків.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

Овчарук О.М., керівник ШМО вчителів математики; вчителі математики

протягом 2020/2021 н.р.

5.

Проведення І (шкільного) етапу олімпіад, конкурсів та інших змагань з математики серед учнів ЗЗСО.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

вчителі математики

протягом 2020/2021 н.р.

 

6.

Проведення предметного тижня математики з метою розвитку творчості учнів, поглиблення їхніх знань, збагачення фахового досвіду вчителів та популяризації предмета.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

Овчарук О.М., керівник ШМО вчителів математики; вчителі математики

15-19 березня 2021

7.

Створити інформаційний розділ на сайті школи «Рік математичної освіти в Україні» та сприяти його  наповненню.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

Овчарук О.М., керівник ШМО вчителів математики

протягом 2020/2021 н.р.

 

8.

Продовжити співпрацю з викладачами  кафедри математики та методики її викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

вчителі математики

протягом 2020/2021 н.р.

 

9.

Сприяти впровадженню математичного контенту в тематику літніх таборів з денним перебуванням, які будуть працювати на базі закладів загальної середньої освіти.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

Овчарук О.М., керівник ШМО вчителів математики;

вчителі математики

Травень -червень 2021

10.

Використовувати результати міжнародного дослідження якості освіти PISA для підвищення математичної компетентності учнів.

Осіяненко Н.М., ЗНВР;

вчителі математики

протягом 2020/2021 н.р.

 

РОЗКЛАД УРОКІВ 2020-2021 н.р.

 

 

Розклад дзвінків

Розклад  дзвінків старшої школи

1 урок – 8.30-9.15         10 хв

2 урок – 9.25-10.10       10 хв

3 урок – 10.20-11.05     10 хв

4 урок – 11.15-12.00     15 хв

5 урок – 12.15-13.00     10 хв

6 урок – 13.10-13.55     10 хв

7 урок – 14.05-14.50     10 хв

8 урок – 15.00-15.45     10 хв

9 урок – 15.55-16.35    

 Розклад  дзвінків молодшої школи

Перші класи

  1 урок – 8.00-8.35         50 хв

  2 урок – 9.25-10.00       20 хв

  3 урок – 10.20-10.55     20 хв

  4 урок – 11.15-11.50     25 хв

  5 урок – 12.15-12.50    

 

Другі класи

  1 урок – 8.00-8.40         45 хв

  2 урок – 9.25-10.05       15 хв

  3 урок – 10.20-11.00     15 хв

  4 урок – 11.15-11.55     20 хв

  5 урок – 12.15-12.45   

 

Треті та четверті класи

  1 урок – 8.00-8.45         40 хв

  2 урок – 9.25-10.10       10 хв

  3 урок – 10.20-11.05     10 хв

  4 урок – 11.15-12.00     15 хв

  5 урок – 12.15-13.00     10 хв

  6 урок – 13.10-13.55